Termékek Menü
0

Adatvédelmi nyilatkozat

A szolgáltató neve:                                           M.M.T Kft
A szolgáltató székhelye:                                  1075 Budapest Károly körút 25
A szolgáltató telephelye:                                 1063 Budapest Podmaniczky u.63.                                                                                             Elektronikus levelezési címe:                         likefashion@gmail.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma:                     01-09-661062
A szolgáltató adószáma:                                 12270059-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:     Fővárosi törvényszék cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma:                            +36 30 279 5871
Adatvédelmi nyilvántartási száma:                 NAIH-59397/2012, NAIH-58984/2012
A szerződés nyelve:                                         magyar
A tárhely-szolgáltató neve:                             ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe:                             4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe:                  info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala:                    www.shoprenter.hu

Személyes adatok védelme: Vásárlóink személyes adatait a Like Fashion webáruház adatbázisában tároljuk, amelyhez a vásárló az adatainak megadásával hozzájárul Az adatokat kizárólag a  webshop részére gyűjtjük és dolgozzuk fel a cég gazdasági feladatának teljesítéséhez, akció- és reklámkampányok szervezéséhez, betartva a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló jogszabályok előírásait. Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti azok helyesbítését, kiegészítését és törlését a különböző személyes adatok vonatkozásában akár külön-külön is a likefashion.hu@gmail.com email címen.

Adatait cégünk bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve, ha a harmadik fél a vásárlási szerzősés teljesítésében működik közre. Ebben az esetben a harmadik fél a megrendelő adatait nem rögziti, nem tárolja és nem adhatja tovább.

M.M.T. Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével  kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.
 ,Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
,Az  egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
,Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
· Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
· Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;


Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a likefashion.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és  a  weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes  adatok  és  egyéb  adatok  kezelésére
 vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza  saját személyes  adatait,  vagy azok egy részét az  saját személyes  adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetitésével.

A likefashion.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a
személyes  adatok  védelméről  és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes
adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata  az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –  név,  azonosító jel, illetőleg  egy  vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális  vagy  szociális  azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A  felhasználói  megrendelés  során  megadott  adatok  közül  kizárólag  a név  és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használat közben megadott személyes adatik felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
A  felhasználó  megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a M.M.T. kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.


ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai  rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A  Felhasználó  a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel  kapcsolatos információkat az alábbi
kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: likefashion.hu
Postai úton: M.M.T kft TREND2 2040 Budaörs Gyár u.2.
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról.  Az  Adatkezelő  köteles  a  kérelem  benyújtásától  számított  legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon  belül  írásban,  megadni  a  tájékoztatást. A  felhasználó  bármikor   kérheti  adatai  helyesbítését,  illetve  módosítását.
Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A  Szerződő  adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény                                             hatályos szabályozásának értelmében történik.
Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
A számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatokat a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti  csapás, bűncselekmény  vagy  egyéb, elháríthatatlan  okból  bekövetkező  adatvesztésért,  megrongálódásért  vagy  illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

JOGORVOSLAT
Felhasználó/Szerződő a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:
· Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken
tudja bejelenteni:
Levelezési cím: M.M.T. Kft  TREND2 2040 Budaörs Gyár u. 2.
Telefonszám:+36302795871
Email cím: likefashion.hu
· Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
· Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el
http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti


Engedély száma: NAIH-59397/2012

 

Termék scroller